Cẩm Nang XKLĐ

25/03/2020

Đối tượng nào đủ tư cách dự thi tay nghề KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH TOKUTEI

𝐒𝐚̆́𝐩 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐊𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐢. 𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐡𝐚̃𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐱𝐞𝐦 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ đ𝐮̉ 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐓𝐨𝐤𝐮𝐭𝐞𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞́
Trong các kỳ thi ở Nhật Bản, người đủ tư cách dự thi là người lưu trú trung hoặc dài hạn (※) hoặc là người có kinh nghiệm đã từng lưu trú tại Nhật Bản với tư cách là người lưu trú trung hoặc dài hạn.
Tuy nhiên trừ những người liệt kê dưới đây. Cần lưu ý rằng cho dù những người này dự thi các kỳ thi ở Nhật Bản và thi đỗ nhưng vẫn không được coi là “người thi đỗ” khi thẩm định hồ sơ xin cấp phép lưu trú.
(a) Du học sinh thôi học hoặc bị xử lý cho thôi học
(b) Thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn
(c) Người lưu trú theo tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (xin chứng nhận tị nạn)”
(d) Người đang lưu trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú dưới đây và đang hoạt động theo kế hoạch
A) Tư cách lưu trú “Thực tập kỹ năng”
B) Tư cách lưu trú “Tu nghiệp”
C) Tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực phổ cập món ăn Nhật Bản ra nước ngoài)”
D) Tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (Hoạt động phổ cập món ăn cổ truyền đặc biệt ra nước ngoài)”
E) Tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (Hoạt động xúc tiến tiếp nhận nhân viên người nước ngoài trong ngành chế biến chế tạo)”
F) Tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (Thực tập thực tế)”
G) Tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (Hoạt động xúc tiến hoạt động khởi nghiệp của người nước ngoài)”
H) Tư cách lưu trú “Quản trị/quản lý (Hoạt động xúc tiến tiếp nhận nguồn nhân lực quản lý từ nước ngoài)”
(※)𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐜𝐮̛ 𝐭𝐫𝐮́ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐫𝐮́ 𝐯𝐚̀ đ𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐫𝐮́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧
① Người được xác định thời hạn lưu trú là dưới 3 tháng
② Người được xác định tư cách lưu trú là “lưu trú ngắn hạn”
③ Người được xác định tư cách lưu trú là “Ngoại giao” hoặc “Công vụ”
④ Người được quy định tại Thông tư của Bộ Tư pháp là những người theo quy định trên
𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓  
特定技能に係る技能試験及び日本語試験の受験資格者について
国内の試験(特定技能に係る技能試験及び日本語試験をいう。以下同じ。)に おいては, 中長期在留者(※)又は過去に本邦に中長期在留者として 在 留した経験を有する者とする。
ただし,次に掲げる者を除く。これに該当する者が国内の試験を受験し合格したとしても,在 留申請の審査上,「合格者」とは取り扱 われないので,注意すること。
(ア) 退学又は除籍処分となった留学生
(イ) 失踪した技能実習生
(ウ) 在 留資格「特定活動(難民認定申請)」により在 留する者
(エ) 日本国内で,以下の在 留資格で在 留し,計画に基づいて活動中の 者
A)在 留資格「技能実 習」
B)在 留資格「研 修」
C)在 留資格「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
D)在 留資格「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
E)在 留資格「特定活動(製造業外国従業 員受入促進事業)」
F)在 留資格「特定活動(インターンシップ)」
G)在 留資格「特定活動(外国人起業活動促進事業)」

H)在 留資格「経営・管理(外国人創 業人材受入促進事業)」

(※)本邦に在 留資格をもって在 留する外国人のうち次に掲げる者以外の 者として, 在 留カードの交付を受けている者
①3月以下の在 留期間が決定された者
②「短期滞在」の在 留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在 留資格が決定された者
④上記に準 ずる者として法務省 令で定めるもの
 Các đơn hàng đặc định đã bắt đầu được triển khai. Chính vì vậy, nếu bạn có mong muốn tham gia đơn hàng đặc định Nhật Bản hãy liên hệ ngay với cán bộ tuyển dụng để được hỗ trợ
=> Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̂𝐲 https://forms.gle/34cMec2PPpfdy64t5) để nhận các thông tin mới Nhất từ Văn Phòng Luật Sư Nhật Bản về
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ : 𝟎𝟗𝟖𝟗 𝟖𝟐𝟗 𝟓𝟓𝟓
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay